Wednesday, 21 June 2017

Thuam ang ka do lo che

Phuahtu:Liankanglova
Satu: Zoherliani

Chinlai khuavel hian dawn ang maw kan nun,
Kan tuar sual thadang ngaih lungrun;
Ti hian arang ka lo vai e,
Sumtual a lian vang khua ka fang chhuak ta;
Kei ang a riang val an awm lo.

Rairah riang val ka tahna tur reng an,
Saisentet a chung Pathian siam;
A chawi chun nun ngaihlungruni,
Ka cho zawh rual silo thadang;
Kei a tan hian khuannu leng in a hual lo che.

Ka kai ngam lo in run thim riai hnuaiah,
Pel zel ta nge tleidang runah;
Tah zai vawr a lunglai herin,
Ka liam ta nge ngai chung zelin;
Dawn lungrukah ka tan parte i hlui chuang lo.

Kei chuan thuam ang ka do lo che valmawi,
Ka chun leh zua chhimtlang thli ang;
An hrang chuang e kan karah hian;
Palai bawngte tir thin ang che;
Ka nuam ve e athiang a len valmawi nang nen.


Sialkhawpui van rim nam rum rum (Mizo tlar thum zai)

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Zoherliani

Kawlngo lo leng in mi phei hrut e maw e, phei hrut e, phei hrut e,
Rolura chawi Lallunghnema chan tlangpui;
Van rim nam rum rum hi aw kan lenna, kan lenna.

Awi a leng em a maw, a leng em, a leng emai,
Rolura chawi Lallunghnema chan tlangpui;
Van rim nam rum rum hi aw kan lenna, kan lenna.

Hmartlang ngur lenna a sang bil lo maw e, sang bil lo, sang bil lo,
Enteh thiani thantluangpa lenna tlang khi;
Kan belh lai ni nen maw a rual reng mai, rual reng mai.

Awi a leng em a maw, a leng em, a leng emai,
Enteh thiani thantluangpa lenna tlang khi;
Kan belh lai ni nen maw a rual reng mai, rual reng mai.

A chhuak tir kan hmu e kawl rawnah maw e, kawlrawnah, kawlrawnah,
Kan lal chhum ang a zing khua kan zauh dawn e;
I tla seng hlei lo'ng e maw, ni ri riai, ni ri riai,

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Kan lal chhum ang a zing khua kan zauh dawn e;
I tla seng hlei lo'ng e maw, ni ri riai, ni ri riai,

I zai tuar tuar ang aw biangno te maw e, biangno te, biangno te
Sialkhawzopui kur in a tliak hlei lo'ng e;
Zaleng di kan chhaina maw, tlang liai luai, tlang liai luai.

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Sialkhawzopui kur in a tliak hlei lo'ng e;
Zaleng di kan chhaina maw, tlang liai luai, tlang liai luai.

Zawlkhawpui tual nuam a leng hnu ten maw, leng hnu ten, leng hnu ten,
Sialkhawpui run an siang lawina an nghilh lo;
Hermawi aw in sahlam maw an buk e, an buk e.

Awi a leng em amaw, a leng em, a leng emai,
Sialkhawpui run an siang lawina an nghilh lo;
Hermawi aw in sahlam maw an buk e, an buk e.

Hawi vel ila

Phuahtu: Lianchhuma
Satu: Zoherliani

Hawi vel ila tlang leh mualtin a dang chuang love,
Nunhlui ngai a ka tahna a sei lua e;
Lung kan rual lai ni hmanlai an chang tur hi.

Hnutiang chhawn a hawilopar vuan a leng hnu khan,
Min ngai ve hian ka ring mang e fam mual liam mahse.

Aw, ka lungduh ka lei pialral mawi a lo chuai ta,
Kan sul i hnu siang ka bel ka riang lua e;
Ngaihlai fam chunnun engtin han ngai ang maw.

Aw, ka lungkham ka tanglai vuantu i tello chuan,
Zantlai siang lawi run a dai a na lua e;
Hrai riang chun tawng lo ar ang an lo vai e.

Tunah lungngai a ka rumna lei a chuai ang,
Ka nghakhlel e hmangaih ten min lo au ve;
Lawmin kan khat e i leng za ang an ti.

Aw, ka chenna lei hmun khawhar ka pelh hunah chuan,
Lung chim te a ka then nen lawma zaiin;
Van khawpui thenlohnaah kan leng tawh ang.

Hnutiang min chhawn hawilopar vuanin an leng e,
Min ngailo ten salem lalpa zaiin an awi e.


Sialkhaw dai hmun

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Siampuii Sailo, Zoherliani

Sialkhaw dai hmun tlangpui zaleng luanrualna,
Aw han chuan ila dawn har lungruk a nem thin;
Khaw far thing leh lawhleng chamdel sirva te zai vawrna.

Aw, suihlung lai ka mawl em ni,
Hmangaih parte di zun leng zam leh;
Aw, a sakhmel chawi nan maw,
Biahzai dang tuah rem lai Siampui ka rel thei lo.

Turni lo chhuak thlang tlai a her liam leh thin,
Keini chuan lunglen tah zai kan rem kumtluang in;
Sikni lo eng ruai lelte chhun tahzai rem lai an chawl.

Kumsul lo vei partin an vul nawn leh thin,
Hringmi leng chul hnu par ang vul nawn an awm lo;
Nunhlui ngai chuang thinlai riang ten chhawl ang kan uai thlawn e.

Vanhnuai khuavel hnamtin zaleng mi dan in,
Aw, i hlui mai tur mi tawnah thlang khuandim in;
Awmhar val in ka ngai ngam lo Siampui kan ui lawk che .


Sialkhawhermawii

Phuahtu: Anthony Vanlalrawna
Satu: Zoherliani

Ka tawnmang emni ka ring zo lo, ka ring zo lo,
Kan intawng ta e zaitin remthian hermawii;
Sialkhawpui tualnuam a her liai liai.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Ka intawng ta e zaitin remthiam hermawii;
Sialkhawpui tual nuam a her liai liai.

I sakhmel tawnchhung a rei  zo lo, a rei zo lo,
Theih chang se aw nirei hi cham ka nuam e;
Pheilai vawr lo hian kan leng del del.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Theih chang se aw nirei hi cham ka nuam e;
Pheilai vawr lo hian kan leng del del.

Chhunni leh zankhua a dang nemaw, a dang nemaw
Sialkhawhermawi kan ngai ning lo i zai sa;
Zai mawiin min awi kan kur diam diam.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Sialkhawhermawi kan ngai ning lo i zai sa;
Zai mawiin min awi kan kur diam diam.

I zaiin in min fan a ril tual tual, a ril tual tual,
Nang ang reng a duhaisam zai sa awm lo;
Sialkhawzo lelte i thiam ber mai.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Nang ang reng a duhaisam zai sa awm lo;
Sialkhawzo lelte i thiam ber mai.

Awmhar suihlungte min hnem tu, aw min hnemtu,
Zo siahthing her in her lo la lian hmeltha;
Dam reng la kan ti e, dam reng rawh.

Aw, lallunghnem ngaihlai bang thei lo,
Zo siahthing her in her lo la lian hmeltha;
Dam reng la kan ti e, dam reng rawh.


Vanhnuai mi hril (Sialsuk khaw kan hla)

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Zoherliani

Vanhnuai mi hril sialkhawpui zopui khawi an nge maw i awm,
Ka rawn zawng che piallei hawktui thlafam dairial maw i chan le;
Lungchim te a chhungtin par ang vulna kan run nuam,
Hmelma doral darfeng valrual in senmei pui hrang an lo ban e.

Aw, tuar a har min hnem zo reng an awm lo,
Chung vankaw iang kan tawnah aw sialkhawpui i mawi chuang e,
Tunah par ang chul rih mahla dinthar leh nange khuanun min hual se,
Ngaihzawng lungduh te an kim nan.

Chinlai khuakim deng zella aw tuarah vanpui a chim,
Ka tan khua rel reng em lo ni ka tawng hmelma te diriamna;
Turnikir vanglai khuangruahpui cham reng sumtualah,
Awmlai hrang nen suihlung an rual za suar ang kan chim khawtlang hnawmah.

Hmanah kan pipu ten an chawi vangkhawpui par a chuai,
Kawrvai lian doral an chang ta thinlai kawl ang a var thei lo;
Tlang tinah pheisen lunglian ngho sai ang an hrang e,
Vangkhawpui leh lallai run mawitu chengrang tuilian ang an la e.

Thal favang lenkawl a lo eng tapin tlangtin ka chuan,
Ka hawi ngam lo kan hmun in leh kan vangkhawpui ka fan ni hian;
Dai lungrawn siahthing par lo vul lelthang zai vawr nen,
Engtin nge lunglen ka lo tuar ang aw sialkhawpui i tello chuan.

[Mizoram rambuai lai kum 1966 June ni 15 khan Sialsuk khua chu India sipai ten an hal a, hemi ni hian fur ruah tui tlak lai ruahsur nasa nen khawtlangah mitthi an nei bawk, an hreawm  tawrh nasa tak chu Sialsuk hlaphuah thiam Pu Laltanpuia (L) chuan hla in ti hian a phuah ta a ni.]

Mahten awmhar

Phuahtu: Laltanpuia
Satu: Zoherliani

Mahten awmhar zunleng tui ang ka dawn seng lo,
Sialkhaw khan thuam hmuntlangah chuan ila;
Tahzai vawr a lunglai herin,
Tlangbawm romei chhum ang zam ral chu keimah hi.

Aw, rihtlangpui liam mah ila,
Pialleiah parte nang i len chhung hian;
Hawilopar min ban mahse,
I lam ka thlir bang thei mai dawn em ni.

Chhunni a rei zantiang hrui ang a tawi chuang lo,
Ka tuar tawkin khuanun a rel silo;
Zantiang laikhum thlehnem hnuaiah,
I zunleng zam hian in bawihte min tho leh thin.

Chhawrthlapui chung siar mah za ten an leng hmun,
Awmhar tahzai ka rel dawn a sei zel;
Nangnen runhmunah leng turin
Ka luah che parte tlang zapui hian min ring lo.

I chun leh zua karah par ang vul rih mahla,
Hmanhmawhla parte khua i tlai hma hian;
Tlangnuam siahthing parlai hnuaiah,
Thamralah mai emni biahthu parte kan sawi.

A sakhmel ka en leh dartui a luang billo,
A thawm ka hriat leh thinlai a thawng si;
Chhimtlang lelte sialkhaw awitu,
Ka ngaihzawng hnuhnung zaithiam hmingthang Kungliani.